Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9460
Title: Tüm düzeltme yapılmış fallot tetralojili olgularda erken ve geç dönemde gelişen ritim bozukluklarının değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Other Titles: Evaluation of early and late rhythm disturbances and determination of the affecting factors in all patients with corrected fallot tetralogy
Authors: Bostan, Özlem Mehtap
Deniz, Hüsne Tuba
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Fallot tetralojisi
Tüm düzeltme ameliyatı
Sağ dal bloğu
Ventriküler aritmi
Tetralogy of fallot
Total correction
Right bundle branch block
Ventricular arrythmias
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deniz, H. T. (2016). Tüm düzeltme yapılmış fallot tetralojili olgularda erken ve geç dönemde gelişen ritim bozukluklarının değerlendirilmesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, Fallot Tetralojisi (FT) nedeni ile tüm düzeltme ameliyatı yapılmış olgularda erken ve geç dönemde gelişen ritim bozukluklarının saptanması ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji bölümünde Ocak 2000-­ Ocak 2015 yılları arasında Fallot tetralojisi nedeni ile tüm düzeltme ameliyatı yapılmış 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların demografik, klinik ve izlemde yapılan elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), Holter monitorizasyon kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Ritim bozuklukları, ameliyat sonrası erken dönem ve izlemde geç dönem olmak üzere iki grupta incelendi. Düzeltme ameliyatı olmuş FT’li hastaların tümünde sağ dal bloğu mevcuttu. Erken dönemde atriyoventriküler (AV) blok görülen olguların ameliyat yaşları AV blok görülmeyen olgulardan daha yüksek saptandı (p=0,014). EKG de QRS süresi uzun olan hastalarda, ventriküler disritmilerin daha fazla olduğu tespit edildi (p=0,018). EKO değerlendirmede sağ ventrikül fonksiyonunu gösteren Triküspitin Anüler Planda Sistolik Hareketi (TAPSE) değerlerinin, supraventriküler taşikardisi (SVT) olan olgularda anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (p=0,023). AV tam blok görülen olguların, sol ventrikül diyastol sonu çap ölçümleri diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). Tüm düzeltme ameliyatı yapılmış FT’li olgularda, ritim bozukluğu gelişmesini etkileyen faktörler; hastanın ameliyat yaşı, EKG de QRS süresi, EKO’da sağ ventrikül fonksiyonları ve pulmoner yetersizlik derecesi olarak belirlenmiştir.
In this study, we aimed that to determine the rhythm disorders of patients both early and late periods after total correction operation of Tetralogy of Fallot. 75 patients who had total correction from Tetralogy of Fallot (TOF) in Uludag University Faculty of Medicine between January 2000 and 2015, are included to this study. Their demographic, policlinic observation notes, electrocardiography (ECG), echocardiography and HOLTER findings are monitored retrospectively. Rhythm disorders is examined in two groups as post-operation early and late period. Right bundle branch block was presented in all the patients who had operation of TOF. It is found that the age of operation was older in the patients who have first degree AV block in early period than the patients who does not have first degree AV block (p=0,014). ECG findings confirmed that the patients have longer QRS duration experience ventricular dysrhythmia more (p=0,018). Also, in ECG parameters, the value of tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) which points the right ventricle function, is significantly lower in the patients have supraventricular tachycardia (p=0,023). The left ventricle end diastolic volume of the patients having AV block rhythm disorder, is found significantly higher than the other groups (p=0,001). Briefly, in this study, we determine the risk factors of arrhythmias after total correction of TOF as operation age, TAPSE values, QRS duration and right ventricule function.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9460
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447198.pdf2.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons