Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9257
Title: The impact of authentic animated stories on young learners' vocabulary learning in ELT classes
Other Titles: Özgün animasyon hikayelerinin İngilizce öğrenme ortamında çocukların İngilizce kelime öğrenimine olan etkisi
Authors: Yılmaz, Derya
Kaya, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Teaching English
Teaching vocabulary
Young learners
Authentic animated stories
Contextualized language instruction
İngilizce öğretimi
Kelime öğretimi
Çocuklar
Özgün animasyon hikayeler
Bağlam içinde dil öğretimi
Issue Date: Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, B. (2011). The impact of authentic animated stories on young learners' vocabulary learning in ELT classes. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: In this paper, the role of using authentic animated stories as vocabulary teaching materials on young learners vocabulary development in terms of their success in vocabulary tests was investigated. To achieve this goal, an experimental case study was performed on 55 fourth grade students at a state primary school in Kocaeli and 42 target words were taught during this study. The students were divided into two different groups-one was the control group and the other was the experimental group which were at the same age and had similar levels of English. While the control group was taught target vocabulary through traditional materials like flashcards, songs and course books, the experimental group was taught the new vocabulary through authentic animated stories. During this treatment, the same pre tests, immediate post tests and delayed post tests were applied to two groups. At the end of the study, the results showed that teaching vocabulary through authentic animated stories provided a better learning of vocabulary when it was compared to teaching vocabulary through traditional materials used in EFL classrooms.
Bu çalışmada, kelime öğretim materyali olarak özgün animasyon hikâyelerinin kullanımının, çocukların kelime öğrenimine olan etkisi, onların kelime testlerindeki başarıları temel alınarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, deneysel bir araştırma yöntemi, Kocaeli'deki bir devlet ilköğretim okulundaki 55 dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmış ve çalışma esnasında, bu iki gruba 42 hedef kelime öğretilmiştir. Çalışma dahilindeki aynı yaşlarda ve aynı seviyelerde İngilizce bilgisine sahip öğrenciler, biri kontrol diğeri deney grubu olmak üzere iki farklı gruba ayrılmışlardır. Çalışma süresince kontrol grubuna resimli kartlar, şarkılar ve ders kitabı gibi geleneksel materyallerle kelime öğretilirken, deney grubuna özgün animasyon hikâyeler aracılığıyla hedef kelimeler öğretilmiştir. İki gruba da aynı ön-test ve son testler uygulanmıştır. Çalışma sonunda, sonuçlar, özgün animasyon hikâyeler aracılığıyla kelime öğretiminin diğer geleneksel materyaller ile kelime öğretimine göre daha iyi bir öğrenme sağladığını göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9257
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306518.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons