Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8037
Title: Çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının etyolojik nedenlere göre değerlendirilmesi
Other Titles: Clinical characteristics and causes of chest pain in children and adolescents
Authors: Bostan, Özlem Mehtap
Doğan, Fatma Oflu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Göğüs ağrısı
Çocuk
Adolesan
Kardiyak kökenli
Psikojenik
Chest pain
Child
Adolescent
Cardiac origin
Psychogenic
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, F. O. (2014). Çocukluk çağındaki göğüs ağrılarının etyolojik nedenlere göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Göğüs ağrısı çocukluk ve genç erişkin döneminde oldukça sık görülen bir yakınmadır. Erişkinlerdeki göğüs ağrısının kardiyovasküler hastalıklarla ve ani ölümle ilişkisi bilindiğinden çocuklardaki ağrıya aileler ve sağlık personeli en üst düzeyde önem vermektedir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları genel çocuk polikliniğine 01.06.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 6-17 yaş arası göğüs ağrısı ile başvuran olgular retrospektif olarak incelemeye alındı. Bilinen bir kalp hastalığı olup, birlikte göğüs ağrısı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Göğüs ağrısı yakınması ile başvuran olguların %24,6’sında organik veya psikojenik neden tespit edilmeyerek idiopatik kaynaklı kabul edilmiştir. Göğüs ağrısına neden olan organik etkenler araştırıldığında ilk sırayı %24,6 oranı ile gastrointestinal kökenli göğüs ağrısının aldığı bunu %22,8 ile kasiskelet kökenli ve %1,8 ile kardiyak ve solunum sistemi kökenli ağrıların izlediği görülmüştür. Psikojenik kökenli ağrılar ise %24,6 oranda tespit edilmiştir. Ağrının devam süresi, lokalizasyonu, sıklık derecesi ve göğüs ağrısı ortaya çıkışı ile başvuru arasında geçen süre ile ilişkisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ailede kalp hastalığı olan bir kişinin bulunması durumunda göğüs ağrısı ile başvuran olgunun semptomları kendine adapte ettiği düşünülmektedir. Laboratuvar araştırmaları, anamnez ve klinik muayene ile konulan tanıları doğrulamak ve lezyonların ağırlığını saptamak açısından yararlı bulunmuştur. Olgularımıza genel olarak baktığımızda 6 aydan uzun süren tekrarlayıcı göğüs ağrısı bulunan olgularda ağrının psikojenik veya idiopatik olduğu düşünülmüştür. Özellikle bu gruptaki hasta ve ailelerinin önemli bir kalp hastalığı bulunmadığı konusunda ikna edilmeleri ile pek çok olguda göğüs ağrısının geçtiği gözlenmiştir.
Chest pain is a quite common complaint in childhood and young adulthood. Relationship between chest pain in adults with cardiovascular disease and sudden death is known chest pain in children, families and health care professionals provide the highest level of importance. Between 01.06.2012-31.12.2012, patients presenting with chest pain aged 6-17 to Uludag University Faculty of Medicine, Children's Health and Disease in the general pediatric outpatient clinic were examined retrospectively. Patients with known heart disease were excluded from the study In all, 24.6% of patients presenting with chest pain were not found to have any organic and psychogenic causes to explain their chest pain. These patients were considered to have idiopathic chest pain. The most common organic causes of chest pain were gastrointetinal system diseases (24.6%). The second most common organic causes of chest pain were musculoskeletal disorders (22.8%), and the third one were cardiogenic and respiratory disorders. 24.6% of patients were found to have a psychological disorder. No significant statistical difference was detected to relations with the duration, localization, frequency, degree of pain and the time between begining of chest pain and time to consult a doctor. The patient presenting with chest pain if had have a family member with heart disease was thought to self-adapt the symptoms. Laboratory research, medical history and clinical examination to confirm the diagnosis and to determine the severity of the lesions were found useful. It was thought that recurrent and lasting longer than 6 months chest pains were caused psychogenic or idiopathic disorders. It was observed that If patients and their families,especially in this group, is convinced that there was not a heart disease, the chest pain will end.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8037
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366059.pdf501.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons