Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7726
Title: 8.sınıf öğrencilerinin matematik başarılarıyla ispat yapabilme seviyelerinin ilişkilendirilmesi
Other Titles: The interrelations between 8th grade class students' mathematics success and proving levels
Authors: Broutin, Menekşe Seden Tapan
Çalışkan, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Keywords: İspat
Matematik başarısı
Balacheff’in ispat seviyeleri
Proof
Mathematics success
Balacheff’s proof levels
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, Ç. (2012). 8.sınıf öğrencilerinin matematik başarılarıyla ispat yapabilme seviyelerinin ilişkilendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada; ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarıyla ispat yapabilme seviyelerinin arasındaki ilişki incelenmiştir.Araştırmanın örneklemi Bursa ili Yenişehir ilçesi Tahirağa İlköğretim Okulu 2009-2010 eğitim öğretim yılında 8. Sınıfta okuyan 60 öğrenci, 2010-2011 eğitim öretim yılında 8. Sınıfta okuyan 50 öğrenci olmak üzere toplam 110 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma iki yönlüdür. Araştırmanın ilk aşamasında ilköğretim 6, 7, 8. Sınıf matematik ders kitaplarındaki etkinlikler Balacheff'in ispat seviyelendirmelerine göre analiz edilmiştir. Araştırmanın diğer basamağında araştırma kapsamına alınan öğrencilere iki ispat sorusu sorulmuştur. Elde edilen öğrenci cevapları Balacheff'in ispat seviyelendirmelerine göre analiz edilmiştir. Araştırmanın ders kitabı incelemesi kısmında elde edilen verilerle öğrenci ispat seviyelerinin belirlenmesi kısmından elde edilen veriler birbirleriyle, öğrencilerin SBS sınavındaki başarıları ile öğrencilerin ispat yapabilme seviyeleri de birbirleriyle nitel olarak karşılaştırılmıştır.Araştırmanın en önemli sonuçlarından birisi matematik ders kitaplarında yer alan etkinliklerin ispat düzeylerinin öğrencilerin ispat düzeylerinin altında kaldığı, öğrencilerin matematik başarılarıyla ispat yapabilme seviyeleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu görülmüştür.
In this research, it is searched the interrelations between 8th grade class students mathematics success and proving levels.This study sampling consist of sixty eighth grade class students in 2009-2010 academic year, fifty eighth grade class in 2010-2011 academic year, total one hundred ten students in Tahiraga Primary School in Yenisehir, Bursa. This research has two aspects. The first step, aspect of the research is analizing the proof levels of the sixth, seventh, eight classes mathematics lesson books activities in terms of Balacheff's proof levels. In the second step of the research, two proof questions were asked to students. The students answers of the questions were analized in term of Balacheff's proof levels. Than the data of book analysis part and the data of students proof levels part were compared with each other qualitatively. On the other hand students SBS exam results and students proof levels were compared with each other qualitatively too.According to the findings of the research; the proof levels of the activities of the mathematics lesson books are lower than students proof levels and it has been seen that there is a positive relation between students mathematics success and students proving levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7726
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328655.pdf3.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons