Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6849
Başlık: Obsessif-kompulsif davranış gösteren hastalarda serebral lateralizasyonun araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of cerebral lateralization in patients with obsessive-compulsive behavior
Yazarlar: Karaaslan, M. Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Lateralite
Obsessif kompülsif bozukluk
Laterality
Obsessive compulsive disorder
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karaaslan, M.F. (1988). Obsessif-kompulsif davranış gösteren hastalarda serebral lateralizasyonun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışma ile obsessif-kompulsif davranış özelliği gösteren üç değişik özellikte hasta grubu ele alınarak, klinik, EEG ve lateralite özellikleri yönünden araştırılmıştır. Hasta gruplarının lateralite özellikleri, el, ayak, göz üstünlüğü bakımından verdikleri değerler ile vizüel ve dikotik uyarı testleri sonucu bulunan değer­ler açısından, kontrol grubu ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Gruplar: 1)- Kontrol grubu, 48 kişi. 2)- Obsessif-kompulsif nöroz grubu, 13 kişi. 3)- EEG patolojisi olan obsessif-kompulsif nöroz grubu, 13 kişi. 4)- Epileptik bir fenomenle birlikte obsessif- kompulsif davranış gösteren hasta grubu, 13 kişi olmak üzere oluştu­rulmuştur. 2. ve 3. hasta grupları arasında, 3. hasta grubunun EEG’ lerinde hipersenkron aktivite bulunması dışında bir klinik farklılık yoktur. Kontrol grubunda EEG’ler normal ya da normal sınırlar içindedir. 3. ve 4. hasta grupları, EEG’lerinde bulunan Sharp~Wave ve benzeri şeklindeki hipersenkron aktivitenin dağılımı yönünden karşılaş­tırıldığında her iki grupta da benzer şekilde, bu potansiyellerin ço­ğunlukla sağda ve temporal bölgelerde hakim olduğu gözlenmiştir. El kullanımı yönünden, kontrol grubunda %16.7 oranında bulunan ambidekstrozite oranı, 2. grupta %20, 3. grupta %46.2, 4. grupta %38.5 olmak üzere hasta gruplarında artış göstermiştir. Ayak ve göz üstünlüğü yönünden gruplar arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Vizüel uyarı testlerinde, hasta gruplarındaki organisite belir­ginleştikçe elde edilen hata puanları artış göstermiştir. Bu testler ile sağ hemisferin vizüyo-motor beceriler için sol hemisfere nazaran daha belirgin derecede disfonksiyone olduğunu düşündürecek veriler bulunmuştur. Ayrıca epileptiklerde hemisferlerin non-dominant olduk­ları fonksiyonlar için (geometrik şekil için sol hemisfer non-dominant, harf için sağ hemisfer non-dominant) daha fazla disfonksiyone olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. Dikotik işitme testlerinde, kontrol grubunda bulunan sağ kulak üstünlüğünün, hasta gruplarında belirgin şekilde azaldığı gözlenmiş­tir. Organisite arttıkça, her iki kulağın birlikte algıladığı toplam informasyon da, kontrole göre, azalmaktadır. Bulgular, obsessif-kompulsif davranış gösteren kişilerde bir serebral disfonksiyonun bulunduğunu düşündürecek özellikte bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6849
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005260.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.65 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons