Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBilaloğlu, Rahmi-
dc.contributor.authorÇelikler, Serap-
dc.date.accessioned2020-01-14T11:51:50Z-
dc.date.available2020-01-14T11:51:50Z-
dc.date.issued2004-04-09-
dc.identifier.citationÇelikler, S. (2004). Antineoplastik ajanlardan muphoran ve navelbinenin mutajenik etkisinin insan lenfosit kültürlerinde araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5996-
dc.description.abstractBu çalışmada, değişik kanser tiplerinin kemoterapisinde kullanılan iki antineoplastik ajan olan Navelbine ( Vinorelbine ) ve Muphoran'ın ( Fotemustine ) genotoksik -etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla insan lenfosit kültürlerinde kromozom aberasyon ve kardeş kromatid değişim ( SCE ) testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Muphoran bileşiği, toz halinde olduğundan steril distile suda çözülerek 2 u-g/ml, 4 fig/ml ve 8 ug/ml dozlarda steril koşullar altmda lenfosit kültürlerine verilmiştir. Kültürlere uygulanan rutin harvest yöntemi ile elde edilen preparatlara giemsa boyama yapılarak kromozom aberasyon frekansı değerlendirilmiştir. Muphoran'ın insan lenfosit kültürlerinde meydana getirdiği kromatid ve kromozom tipte kırıklarda doza bağlı olarak anlamlı bir artış gösterilmiştir. İlacın oluşturduğu toplam aberasyonlar değerlendirildiğinde de doza bağlı olarak anlamlı bir artış görülmektedir. Aynı zamanda Muphoran mitotik indeks oranlarında da doza bağlı olarak anlamlı bir düşüşe sebep olmuştur. SCE preparatlarına ise fluoresan plus giemsa boyama yapılarak SCE'ler değerlendirilmiştir. Muphoran'ın meydana getirdiği SCE oranlarında anlamlı bir artış olduğu gösterilmiştir. İlacm meydana getirdiği kromozom aberasyonları ve SCE'ler açısından kadın ve erkek bireyler arasında anlamlı bir faklılık olmadığı belirlenmiştir. İlaç dozlarına bağlı olarak meydana gelen kromozom hasarları ve SCE'lerde, doz-yanıt ilişkileri açısından bireysel farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Diğer kanser ilacı olan Navelbine bileşiği ise, intravenöz solüsyon halinde olduğundan steril distile su ile seyreltilerek 0,5 jag/ml, 1 |ig/ml ve 2 ug/ml dozlarda olmak üzere, steril koşullar altında lenfosit kültürlerine ilave edilmiştir. Kültürlere uygulanan rutin harvest yöntemi ile elde edilen preparatlara giemsa boyama tekniği uygulanarak, kromozom aberasyon frekansı değerlendirilmiştir. Navelbine uygulaması,11 lenfositlerde doza. bağlı olarak artış gösteren anlamlı bir aneuploidiye sebep olmuştur. Bunun yanında, ilacın mitoz durdurucu etkisinden kaynaklanan mitotik indekste artış söz konusu olmuştur. Ayrıca anlamlı olmayan kromatid ve kromozom kırıkları da meydana gelmiştir. SCE testi için ise, preparatlara fluoresan plus giemsa boyama yapılarak, SCE' ler değerlendirilmiştir. Navelbine uygulaması ile doza bağlı olarak SCE oranlarında anlamlı bir artış olduğu gösterilmiştir. İlacm etkisiyle oluşan kromozom aberasyonları ve SCE'lerde, doz-yanıt ilişkisi açısından, bireysel farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak çalışmamızda genotoksik etkileri araştırılan Navelbine ve Muphoran bileşiklerinin insan lenfosit kültürlerinde kromozom aberasyon ve SCE testlerine pozitif sonuç verdikleri belirlenmiş ve önemli genotoksik etkilerinin olduğu ortaya konmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study, it is aimed to determine the genotoxic effects of two antineoplastic agents that Navelbine ( Vinorelbine ) and Muphoran ( Fotemustine ) are used to treatment of several cancer types. In the peresent work, Muphoran was dissolved in sterile distilled water and added to lymphocyte cultures as 2 ug/ml, 4 u.g/ml and 8 ug/ml. Slides were prepared with routine harvesting method, stained with giemsa and chromosome aberration frequencies were scored for each culture. Muphoran increased the chromatid and chromosome type breaks in dose dependent manner. Total chromosome aberrations were also increased by Muphoran dose dependently. Muphoran significantly decreased the mitotic index ratio in all doses. Concurrently, we applied the SCE method as the second genotoxicity endpoints to lymphocyte cultures. With the Muphoran treatment, the frequency of SCE significantly increased. There were no significant differences among male and female donors with respect to to the frequency of chromosome aberrations and SCE induced by Muphoran. On the contrary, each donor responded differently and significantly that three different doses treated with Muphoran in all whole blood cultures. Other chemotherapeutic drug is Navelbine and it was diluted with sterile distilled water since it was in a solution form. This drug was added to lymphocyte cultures as three doses like 0,5 ug/ml, 1 ug/ml ve 2 ug/ml. In chromosome aberrations ( CA ) assay, Navelbine significantly and dose-dependently increased the aneuploidy induction. The mitotic index was also increased by Navelbine treatment in human lymphocyte cultures. Navelbine induced chromatid and chromosome type breaks but its frequencies were not statistically significant. In SCE assay, Navelbine significantly and dose dependently increased the freguency of SCE's too. Each donor differently andIV significantly responded to Navelbine doses regarding to chromosome aberrations and SCE's. Consequently, it has been suggested in this study that the two drugs Muphoran and Navelbine have induced chromosome aberrations and SCE's in human lymphocyte cultures and may have significant genotoxic effects.en_US
dc.format.extentXIII, 112 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNavelbinetr_TR
dc.subjectMuphorantr_TR
dc.subjectİnsantr_TR
dc.subjectLenfosittr_TR
dc.subjectKromozom aberasyonutr_TR
dc.subjectSCEtr_TR
dc.subjectGenotoksik etkitr_TR
dc.subjectGenotoksik ajantr_TR
dc.subjectMitotik indekstr_TR
dc.subjectAlkilleyici ajantr_TR
dc.subjectAneuploidojenik ajantr_TR
dc.subjectHumanen_US
dc.subjectLymphocyteen_US
dc.subjectChromosome aberrationsen_US
dc.subjectSCEen_US
dc.subjectGenotoxic agenten_US
dc.subjectMitotic indexen_US
dc.subjectAlkylating agentsen_US
dc.subjectAneuploidogenic agentsen_US
dc.titleAntineoplastik ajanlardan muphoran ve navelbinenin mutajenik etkisinin insan lenfosit kültürlerinde araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe investigation of mutagenic effects of antineoplastic drug muphoran and navelbine in human lymphocyte culturesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154097.pdf
  Until 2099-12-31
6.2 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons