Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5281
Title: Kara Sinân Yûsuf b. Abdulmelik b. Bahşiş Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr adlı eserinin tahkiki
Other Titles: The critical edition of Kara Sinan Yousif b. Abdulmalik b. Bahshish's book in fundamentals of fiqh (Jurisprudence)
Authors: Acar, H. İbrahim
Alwndawi, Anas
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Kara Sinân
b. Bahşiş
Menârü'l-Envâr
Fıkıh Usûlü
Osmanlı
Manar'ul Anwar
b. Bahshish
Fundamentals of Islamic Jurisprudence
Ottoman State
Issue Date: 1-Dec-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alwndawi, A. (2014). Kara Sinân Yûsuf b. Abdulmelik b. Bahşiş Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr adlı eserinin tahkiki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kısaca, bir Osmanlı fakihi olan Kara Sinân Yûsuf b. Abdulmelik b. Bahşiş'in fıkıh usûlü alanında kaleme aldığı "Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr" eserinin, edisyon kritik kurallarına uygun şekilde yayımlanması ve böylece Kara Sinân'ın hayatı, ilmî kişiliği ve fikirlerinin tanıtılmasıdır. Tezimiz giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, tezin amacı ve önemi üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Kara Sinân'ın hayatı ve ilmi kişiliği ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca Kara Sinân'ın Türkiye'deki kütüphanelerde bulunan eserleri tespit edilmiştir. Eser üslup ve metod açısından titizlikle ele alınmış ve Sinânüddin, Şair Sinân, Sinân Paşa künyeli başka âlimlere ait diğer çalışmalarla karıştırılmamasına özen gösterilmiştir. İkinci bölümde Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr'ın tahlili yapılmıştır . Eserin Kara Sinân'a aidiyeti, özellikleri, eserde kullanılan terimler ve metodu ele alınmıştır. Ardından eserin yazma nüshaları tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde üç farklı nüshası karşılaştırılarak Arapça metninin tahkiki yapılmıştır. Her bir nüsha farklı bir harfle sembolize edilmiş, nüshalar arası farklılıklar bu sembolden hemen sonra belirtilmiştir. Eserin yazma nüshaları, titiz bir okuma sürecinden sonra bilgisayar ortamında yazılmıştır.
This investigation contains briefly verification and analysis of Kara Sinan's book that named "Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l Anwar". This studying is formed with three chapters. In the entrance chapter has given knowledge about books and we describe the purpose and importance the study. In the first chapter we have gave a knowledge about Kara Sinan's aspect of his knowledge, literary, mystic and person who educated by him. Also Kara Sinan's books have made known an position of "Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l Anwar" has stated the among his other books. The second chapter has contained analysis of "Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l Anwar" and also manuscripts copies of this book has compared. While "Zayn al-Manar" was doing compile has been used three important the manuscripts sources. At the third chapter, Arabic text of "Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l Anwar", We tried to analyze the work of Kara Sinan, its belonging, and the method to address as much as possible. After the verification of this treatises, we have tried to advertise it.
Description: Tezin Arapça nüshası vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5281
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380123.pdf4.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons