Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4385
Title: Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinde dermatolojik psikosomatik hastalıkların görülme sıklığı ve bu vakaların kişilik özelliklerinin saptanması
Other Titles: The prevalence of dermatological psychosomatic diseases in Uludağ University students and determination of personality characteristics of these cases
Authors: Taneli, Suna
Mutlu, Gökay
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Dermatoloji
Kişilik
Personality
Psikosomatik tıp
Uludağ Üniversitesi
Üniversite öğrencileri
Psikosomatik tıp
Dermatology
Psychosomatic medicine
Uludağ University
University students
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, G. (1995). Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinde dermatolojik psikosomatik hastalıkların görülme sıklığı ve bu vakaların kişilik özelliklerinin saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan çalışmanın genel amacı ülkemizde üniversite 1. sınıf öğrencileri arasında Psikodermatolojik rahatsızlık ların görülme sıklığı ve MMPI testi kişilik özelliklerinin saptanmasıdır. Uludağ üniversitesi, Yüksekokul ve Fakültelerine 94-95 öğretim yılında kayıt yaptıran 569 kız, 349 erkek toplam 918 random örneklem yoluyla seçilmiş deneğe Genel Anket Formu, Psikodermatolojik Semptom Listesi ve MMPI testi uygulandı. Psikodermatolojik Semptom Listesinde kaşıntı ve döküntü semptomu görülen 49 kız ve 49 erkek denekte Psikodermatolojik rahatsızlık saptandı. Psikodermatolojik rahatsızlık saptanmayan 520 kız ve 300 erkek deneği temsil etme özelliğine sahip 26 kız ve 22 erkek denekten kontrol grubu oluşturuldu. Psikodermatolojik rahatsızlık saptanan grup ile kontrol grubu deneklerin Genel Anket Formundaki sosyo-demograf ik veri lerinin cinsiyete göre dağılımları tanımlayıcı bulgular baş lığı altında verilmiştir. Kontrol grubu ile Psikodermatolojik rahatsızlık saptanan deneklerin nicel değer alan değişkenler bakımından gruplar arası farklılıkların araştırılmasında "t" testi kullanıldı. Kontrol grubu kız denekler ile rahatsızlık saptanan kız deneklerin nicel değerlerinin istatistiksel karşılaştırıl masında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Kontrol grubu erkek denekler ile rahatsızlık saptanan erkek deneklerin boyları dışında nicel değerlerinin karşılaştırılmasında anlam lı bir farklılık saptanamamıştır.Kontrol grubu kız v/e erkek denekler ile Psikodermatolojik rahatsızlık saptanan kız v/e erkek deneklerin nitel değer alan değişkenlerin karşılaştırılmasında "X*H testi kullanıldı. Her iki grubun cinsiyete göre istatistiksel karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Kontrol grubu ile Psikodermatolojik rahatsızlık saptanan kız ve erkek deneklerin ortalama MMPI profilleri, cinsiyete göre MMPI profil ortalamaları karşılaştırması tablolar halinde hazırlanmıştır. Kontrol ve Psikodermatolojik rahatsızlık sap tanan grupların cinsiyete göre MMPI alt test ortalamaları bir biri ile karşılaştırılırken ilişkinin anlamlıgı "t" testi ile kontrol edildi. Kontrol grubu kız denekler ile Psikodermatolojik rahat sızlık saptanan kız deneklerin MMPI 'm Depresyon (D), Para noya (Pa) alt testlerinde P<.05, Olagandışılık (F), Psikasteni (Pt), Şizofreni (Sc) alt testlerinde P<.01 düzeyinde birbirin den ayrılabilmektedir. Kontrol grubu erkek denekler ile Psikodermatolojik rahat sızlık saptanan erkek deneklerin Olagandışılık (F) alt testin de P<.001, Savunmacılık (K), Mani (Ma) alt testlerinde P<.01, Paranoya (Pa), Şizofreni (Sc) alt testinde P<.05 düzeyinde birbirinden ayrılabilmektedir. Uludağ üniversitesi 1. sınıf öğrencilerinde Psikoder- matolojik rahatsızlıkların görülme oranı kız deneklerde %9, erkek deneklerde %14 olarak bulunmuştur. Yapılan çalışma doğrultusunda ülkemizde daha önce yapılmış bir Çalışmaya rastlanmadığından dolayı kontrol grubu ile Psikodermatolojik rahatsızlık saptanan grubun bulguları karşılaştırılarak tartışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4385
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040420.pdf
  Until 2099-12-31
4.18 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons