Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4262
Title: Türkiye’de kadınların işgücüne katılımında engeller ve çözüm önerileri
Other Titles: The obstacles and the solutions on female labor force participation in Turkey
Authors: Ölmezoğulları, Nalan
Ak, Ayfer
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: İşgücü
Labor force
İstihdam
Kadın işgücü
Kadın istihdamı
Employment
Women workforce
Women employment
Issue Date: 22-May-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, A. (2019). Türkiye’de kadınların işgücüne katılımında engeller ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşgücü piyasaları, emek arzının her zaman homojen bir yapıya sahip olmaması nedeniyle işgücünü arz ve talep edenlerin öznel koşullarının etkili olduğu piyasalardır. Davranışsal faktörler, işgücü arzının niteliği üzerinde etkilidir. Çalışanların zevkleri, aile içi konumları, gelir karşısındaki tercihleri, beklentileri, eğitim ve meslekler işgücü arzını etkilemektedir. Üretim faktörlerinin etkin kullanımı, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında en önemliunsurdur. Üretim faktörlerinden işgücünün kullanımında cinsiyet ayrımcılığına gidilmesi, kadınların işgücü piyasalarına girmeleri ve bu piyasalarda çalışma yaşamlarını sürdürme süreçlerindeki engeller, işgücü piyasalarının yapısında olumsuz etkilere yol açmaktadır. Kadın işgücünün, işgücü piyasalarında karşılaştığı başlıca sorunlar emek yoğun düşük ücretli işlerde, enformel sektörlerde ve kayıt dışı çalışmaları olarak sayılabilir. Kadınların çalışma yaşamına girerken ve çalışma yaşamı içindeyken karşılaştıkları cinsiyete bağlı ayrımcılığın önemli bir sorun olduğu yadsınamaz. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımında, erkeklerin oldukça gerisinde yer aldığı görülmektedir. Ayrıca diğer dünya ülkelerindeki kadınların işgücüne katılımlarıyla karşılaştırıldığında da oldukça geri sıralarda olması dikkat çekicidir. Bu durumun nedenleri olarak, kadın işgücünün niteliksel gelişimini ve işgücü piyasalarında yer almasını sağlayacak mekanizmaların oluşmamış olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, kadınların işgücüne katılımındaki engeller incelenmiş, işgücü piyasalarının işleyişi ile kadın işgücü arzını etkileyen teorik alt yapıya yer verilmiş, çözüm önerileri sunulmuştur.
The labor markets are the markets where the supply of labor does not always homogeneous Structure and the subjectives conditions of does who supply and demand the workforce are influential. Behavioral factors have an impact on the quality of labor supply. Employee tastes family positions, incomepreferences, anticipations, education and occupations, influence the labor supply. Effective use of production factors is the most important factor in achieving economic development. Gender discrimination in the use of the labor force from the educations factors leads to negatives effects on the structure of the labor market in the process of women entering the labor market and continuing their working lives in these markets. The main problems faced by the female worksforce in the labor market are in the labor intensive low-wages jobs, informel sectors and informel work.It is undeniable that sex- based discrimination,which women face when entering into their working life and working life,is a problem. Female participation at laborforce is significantly lower than male participation in Turkey. It is also remarkable that it is much lower, compared to the other countries’female participation at laborforce. It could be said that are needed for the qualitative development of the female laborforce and its placement at the laborforce market. In this study, participation of women on the labor force with theoretical backround affecting famele labor supply and opstacles to women participations in the workforce were exemined, solutıon proporsals was presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4262
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10252517.pdf3.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons