Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3535
Title: Kahverengi Orman Büyük Toprak Grubu topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of soil fertility conditions of the Brown Forest Great Group Soils
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Tümsavaş, Zeynal
Aksoy, Ertuğrul
Keywords: Kahverengi Orman Büyük Toprak Grubu
Toprak verimliliği
Besin elementleri
Brown Forest Great Group Soil
Soil fertility
Nutrient elements
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tümsavaş, Z. ve Aksoy, E. (2009). "Kahverengi Orman Büyük Toprak Grubu Topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 93-104.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ili Kahverengi Orman Büyük Toprak Grubu topraklarının verimlilik durumunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırma alanını temsil edebilecek şekilde 28 adet toprak örneği alınmış ve bu örneklerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre topraklar genellikle killi tın, kumlu killi tın ve kil tekstürlü olup, nötr yada hafif alkalin reaksiyona (pH) sahiptir. Farklı oranlarda kireç kapsayan toprak örnekleri çoğunlukla kireççe zengindir. Tuzluluk sorunu ise bulunmamaktadır. Araştırma sonucunda, toprakların toplam N, alınabilir P ve DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Zn kapsamlarının genellikle orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Toprakların değişebilir K ve DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Fe kapsamları yeterli, değişebilir Ca ve Mg ile DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Mn ve Cu miktarı yüksek düzeydedir. Araştırma sonucuna göre toprakların % 60.7’si yetersiz organik madde kapsamaktadır.
This research was carried out to determine the soil fertility levels in the Bursa province Brown Forest Great Group Soil. For this purpose, some physical and chemical properties were determined in the 28 soil samples taken from the research area representing the intended group soil. The research revealed that the soil samples were generally clay loam, sandy clay loam and clay textured, possessed a neutral or slightly alkaline (pH) reaction. The soil samples containing varying rates of calcarous were commonly rich in calcarous amount and yet there was no salinity problem. It was determined that the soils’ total N, available P and DTPA+TEA extractable Zn contents were generally at moderate level in this research result. The soils’ exchangeable K and DTPA+TEA extractable Fe contents were adequate, exchangeable Ca, Mg and DTPA+TEA extractable Mn, and Cu contents were at high level. According to the research results, 60.7 % of the soils contain insufficient organic matter.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154090
http://hdl.handle.net/11452/3535
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2009 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_11.pdf116.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons