Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3425
Title: Granny Smith (Malus domestica borkh) elma çeşidine uygulanan kalsiyumun meyve kalitesi ve bazı fizyolojik bozulmalar üzerine etkisi
Other Titles: The effect of calcium treatments on fruit quality and some phisological disorders on Granny Smith (Malus domestica borkh) apple cultivars
Authors: Ertürk, Ümran
Yıldız, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Granny Smith
CaCl2
Sertlik
Fizyolojik bozulmalar
Fruit firmness
Physiology disorders
Issue Date: 17-Aug-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, H. (2007). Granny Smith (Malus domestica borkh) elma çeşidine uygulanan kalsiyumun meyve kalitesi ve bazı fizyolojik bozulmalar üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma “Granny Smith” elma çeşidine yapraktan uygulanan CaCl2 ’ün (%4) bazı fiziksel ve kimyasal kalite kriter leri ile (meyve et i sert liği, suda çözünebilir kuru madde, pH, titre edilebilir asit lik ve iyon miktarı) bazı fizyolojik bozulmalar (Çekirdek Evi Sulanmas ı, Depo Yanıklığı, Acı Benek) üzerine etkisini araşt ırmak amacıyla yapılmışt ır.Meyveler tam çiçeklenmeden 180, 190, 200 ve 210 gün sonra hasat edilmiş ve 2±1oCde % 90-95 nispi nemde 3 ay ve 6 ay depolanmışt ır. Araşt ırma sonucunda; “Granny Smith” elma çeşidine yapılan kalsiyum uygulamalar ının meyve eti sert liği ve depo yanıklığı üzerine; depolama süresince olumlu sonuçlar verdiğ i, ancak çekirdek evi sulanması, suda çözünebilir kuru madde, pH, titre edilebilir asitlik ve acı benek üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmişt ir. Kalsiyum uygulamalar ı, meyveler in Ca, Mg, Cu içeriğini azaltmış, K/Ca oranını ise art ırmışt ır. Meyvelerin Na, K, Mn, Fe, Zn içer iğinde ise bir farklılık o luşturmamışt ır. Bursa koşullar ında yet işt iricilik süresince 6 defa yapraktan CaCl2 uygulanması ve meyvelerin tam çiçeklenmeden 200 gün sonra hasat edilmesinin Granny Smith elma çeşidinde depolama süresince kalitenin korunması ve bazı fizyolojik bozulmalar ın önlenmesinde olumlu sonuçlar verebileceği kanısına varılmıştır.
This study was carried out to determinat e effect o f CaCl2 (%4) sprays on some physiological and chemical quality parameter (as Fruit Flesh Firmness, Water Soluble Solid, pH, Titretable Acidity, ions) and physiology disorders (as Water Core, Bitter Pit, Scald) on Granny Smith apple fruit s harvested in 180,190,200 and 210 days after full bloom and stored 3 and 6 months in 2±1oC and 90-95% humidity. Ca applicat ions had no effect on Water Core, Bitter Pit, Titretable Acidity, Water Soluble solids and pH. Although improvement included an increase in fruit firmness and scald. Harvest date is very effect on scald. Ca applicat ions had no effect Na, K, Mn, Fe, Zn contents of fruit, but decreased Ca, Mg, Cu content. K/Ca rate increased by Ca application. During the growing season, 6 times of CaCl2 foliar application and harvesting 200 days after full bloom may useful for improving the quality of ‘ Granny Smith’ apple in Bursa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3425
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202284.pdf843.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons