Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3272
Title: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında 2005-2008 yılları arasında izlenen aort stenozu tanılı hastaların klinik özellikleri ve izlemi
Other Titles: The clinical features and follow-up of children with aortic stenosis between 2005-2008 in Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology Unit
Authors: Çil, Ergün
Özboyacı, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Aort stenozu
Sol ventrikül çıkış yolu darlığı
Ekokardiyografi
Aortic stenosis
Left ventricule outlet obstruction
Echocardiography
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özboyacı, A. (2010). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında 2005-2008 yılları arasında izlenen aort stenozu tanılı hastaların klinik özellikleri ve izlemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Aort stenozu (AS), çocukluk çağında en sık görülen konjenital kapak hastalığıdır. Stenozun derecesi hafif olsa bile progresyon gösterebilir. Çalışmanın amacı, çocukluk çağındaki aort stenozu sıklığını, tipini ve prognozunu belirleyebilmektir.2005-2008 tarihleri arasında Çocuk Kardiyoloji Polikliniği'nde izlenen veya yatarak tedavi görmüş olan aort stenozu tanısı almış çocuk hastaların dosyaları arşivden istenerek klinik ve demografik özellikleri geriye dönük değerlendirildi.Çalışmaya alınan 500 çocuk hastadan 486 hasta hafif AS, 6 hasta orta AS ve 8 hasta ağır AS idi. Hastaların 355 tanesi erkek ve 145 tanesi kızdı. Hastalarımızın 479'unda valvüler AS, 16'sında subvalvüler AS ve 3 tanesinde supravalvüler AS saptandı. Tüm hastaların yaş ortalaması 7.22±4.36 idi. En sık eşlik eden kardiyak hastalıklar MVP ve biküspid aorta idi. Çalışmaya alınan hastalardan %96.4'ü medikal olarak izlendi. Üç hastada AS'nin şiddetinde ilerleme gözlendi ve hepsi biküspid aortaya ikincil valvüler AS'si olan hastalardı. Hastalarımızın 118'inde AS'nin şiddetinde gerileme gözlendi. Hafif valvüler AS'si olan hastaların 97 tanesinde AS'nin tamamen düzeldiği görüldü.Çocukluk çağındaki aort stenozlarının çoğunluğunun valvüler olduğu, şiddetinin hafif olduğu ve prognozunun iyi olduğu saptandı. Ayrıca biküspid aortanın, valvüler AS'nin etiyolojisinde önemli bir yer tuttuğunu, AY ile anlamlı bir ilişkisinin olduğunu ve ilerleyebileceği bulundu. İncelenen hastalarda hiç infektif endokardit gelişmemiş olması, uygulanan sıkı proflaksiye bağlandı.
Aortic stenosis (AS) is the most common congenital valvular heart disease in children. Although the severity of stenosis is mild, it may show progression. The aim of the study is to determine the frequency, type and prognosis of aortic stenosis in children.The records of children with aortic stenosis who were followed-up by Pediatric Cardiology Department as both inpatient and outpatient between 2005 and 2008 were obtained and their clinical and demographic features were evaluated retrospectively. A total of 500 children were included to this study and 486, 6 and 8 children had mild, moderate and severe AS, respectively. The 355 of children were male and 145 of them were female. Valvular, subvalvular and supravalvular AS were determined in 479, 16 and 3 children, respectively. The mean age of all children was 7.22±4.36 year. The most common co-existing cardiac problems were MVP and bicuspid aortic valve. The 96.4% of children were given medical treatment. In 3 patients the severity of AS showed progression and all of these children had valvular AS secondary to bicuspid aortic valve. The severity of AS showed regression in 118 children. AS resolved completely in 97 children with mild valvular AS.We determined that most of the aortic stenosis in childhood were valvular, also had mild severity and had a good prognosis. Also, it was found that bicuspid aortic valve had an important role in the etiology of valvular AS, had a significant association with aortic insufficiency (AI) and might show progression. There was no infective endocarditis in this study population and this result related to strict prophylaxis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3272
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307261.pdf527.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons