Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3244
Title: DAİŞ'in müslüman gruplara yönelik eylemlerini meşrulaştırma stratejisi
Other Titles: DAESH's legitimation strategy for its actions towards muslim groups
Authors: Hökelekli, Hayati
Okumuş, Beyza
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Fundamentalizm
Din motivasyonlu terör grupları
Ahlaki geri çekilme
Bilişsel çelişki
Fundamentalism
Religiously motivated violence groups
Moral disengagement
Cognitive dissonance
Issue Date: 25-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okumuş, B. (2017). DAİŞ'in müslüman gruplara yönelik eylemlerini meşrulaştırma stratejisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Siyasi, askeri, ekonomik, sosyal veya dinî taleplerle ortaya çıkıp taleplerinin gerçekleşmesi için şiddet eylemlerine başvuran, hükümetlere boyun eğdirebilmek için halkı yıkıcı eylemlerle korkutmayı hedefleyen gruplar terör grupları kapsamında incelenir. Terör grupları yıkıcı eylemlerini haklı, gerekli ve kabul edilebilir göstermek için çeşitli bilişsel mekanizmalar kullanırlar. Bu mekanizmalar yoluyla eylemci, eylemi uygulamada tereddüt etmesine sebep olabilecek ahlaki sınırlamalardan sıyrılabilir. 29 Haziran 2014'te halifelik ilan eden ve tüm Müslümanları topraklarına hicret etmeye davet eden Irak Şam İslam Devleti de hedefleri ve yöntemleri itibariyle terör grupları başlığında ele alınır. Bu çalışmada DAİŞ'in yayınladığı Dabiq, Konstantiniyye, Rumiyah ve Rumiyah English dergilerindeki ifadelerinde örgütün İslam anlayışı, öteki algısı, Müslüman öteki grupları ve bu gruplara yönelik eylemlerini meşrulaştırması ele alınmıştır. Seçilen kaynaklardan toplanan veriler karşılaştırmalı olarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular sosyal kimlik, bilişsel çelişki ve ahlaki geri çekilme teorilerinden yararlanılarak analiz edilmiştir. DAİŞ'in eylemlerini, adil dünya anlayışı, sosyal destek, sorumluluğun dağıtılması, ahlaki geri çekilme, örtmeceli dil kullanımı, avantajlı mukayese, sonuçların önemsizleştirilmesi, insanlıktan çıkarma ve suç yükleme mekanizmalarını kullanarak meşrulaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Groups that emerge with, political, military, economic, social, or religious claims, appeal violent actions to realize their demands, and aim to frighten the public in order to subjugate governments are examined within the scope of terrorist groups. Terrorist groups use a variety of cognitive mechanisms to justify their destructive actions necessary and acceptable. Through these mechanisms, the activist can elude the moral limitations that may cause him to hesitate in applying such action. The Islamic State of Iraq and Sham, which declared caliphate on June 29, 2014 and invited all Muslims to immigrate to its lands, is also approached within the scope of terrorist groups in terms of their aims and methods. In this work, the group's understanding of Islam, perception of the other, Muslim other groups, and legitimation of its actions towards such groups are discussed based on the expressions in its magazines Dabiq, Konstantiniyye, Rumiyah and Rumiyah English. The collected data from the selected sources were subjected to comparative descriptive analysis. The findings were analyzed using social identity, cognitive dissonance, and moral disengagement theories. It is concluded that DAESH legitimizes its destructive actions towards Muslim groups through using just world phenomenon, social support, diffusion of responsibility, moral disengagement, euphemistic language, advantageous comparison, disregard or distortion of consequences, dehumanization and attribution of blame mechanisms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3244
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491232.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons