Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3179
Title: Çocuklarda helikobacter pylori gastritinin konvansiyonel endoskopik dar bant yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: The diagnostic value of endoscopic narrow band imagination in helicobacter pylori gastritis in children
Authors: Özkan, Tanju Başarır
Özgür, Taner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.
Keywords: H.pylori
Dar band görüntüleme
Endoskopi
Narrow band imaging
Endoscopy
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgür, T. (2012). Çocuklarda helikobacter pylori gastritinin konvansiyonel endoskopik dar bant yöntemi ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Giriş ve Amaç: H.pylori enfeksiyonu akut ve kronik gastrt, peptik ülser, gastrik kanser, mide lenfoması, gastroözofageal reflü hastalığı gibi çeşitli gastrointestinal sistem (GİS) hastalıklarına ve demir eksikliği anemisi, büyüme geriliği, İdiopatik Trombositopenik Purpura gibi GİS dışı hastalıklara yol açabilir. Tanı için kullanılan testler, noninvaziv ve endoskopi ile yapılan invaziv testler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Günümüzde, kapsül endoksopi, kromoendoskopi ve Dar Bant Görüntüleme (DBG) gibi yeni endoksopi teknikleri kullanılmaktadır.Yöntem:Çalışmaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine Ekim 2009-Mart 2011 tarihleri arasında epigastrik yanma-ağrı, geğirme, tekrarlayan karın ağrısı, bulantı-kusma gibi dispeptik yakınmalarla başvuran 165 çocuk hastaçalışmaya alındı.Bulgular:Dispeptik yakınmalarla başvuran 68 (%41,2) erkek ve 97 (%58,8) kız olmak üzere 165 çocuk hasta çalışmaya alındı. Başvuru anında hastaların yaş ortalaması 11,88±4,55 idi. Endoskopi öncesi 46 hastaya üre nefes testi (ÜNT) yapılabildi ve bunların %14,5 (n:24)'i pozitifti. Genel olarak histopatolojik yöntemle veya kültürle 56 (%33,9) hastada h.pylori saptandı (Grup 1), 109 (%66,1) hastada da ise h.pylori saptanmadı (Grup2). DBG ile elde edilen görüntülerin 56,4'ünde h.pylori gastritini düşündüren mukozal değişiklik saptandı. Hastaların %43,6 (n:72) `sında DBG ile herhangi bir mukozal değişiklik görülmedi. DBG ile elde edilen görüntülerdeki mukozal değişikliklerin h.pylori varlığını göstermedeki duyarlılığı %92,86 (%95 güven aralığı 82,7-98), özgüllüğü %62,39 (%95 güven aralığı 52,6-71,5) olarak saptandı. HÜT (CLO Test), ÜNT ile DBG'nin duyarlılık ve özgüllükleri karşılaştırıldığında, duyarlılıklarının benzer olmasına rağmen, h.pylori gastritini göstermede HÜT ve ÜNT'nin DBG'süne göre anlamlı olarak daha spesifik olduğu saptandı.Sonuç:Günümüzde h.pylori prevalansı batı ülkelerinde azalmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde hala yüksek seyretmekte ve ülkeden ülkeye değişmektedir. Yapılan çalışmalar enfeksiyonun çocukluk çağında edinildiğini bildirmektedir. Tanı amaçlı birçok test uygulanmakta ve bunların bir kısmı endoskopik teknikle yapılmaktadır. Çalışmamızda endoskopik DBG yöntemi kullanılarak, henüz kültür ve patoloji sonuçlanmadan erken dönemde h.pylori gastritini işaret eden bulguların duyarlılık ve özgüllüğü araştırıldı. ÜNT ve HÜT'ne benzer duyarlılık saptandı ancak özgüllüğü anlamlı olarak daha düşük bulundu.
Objectives: Helicobacter pylori (H.pylori) infection may causes both gastrointestinal diseases such as acute and chronic gastritis, peptic ulcer, gastric lymphoma, gastroesophageal reflux and nongastrointestinal diseases as iron deficiency anemia, failure to growth, idiopatic thrombocytopenic purpura. The diagnosis of H. Pylori infection can be done by using invasive and non-invasive tests. Commonly used invasive tests are rapid urease test, gastric tissue culture and detection of H. Pylori on histopathologic examination. Non-invasive tests include urea breath test and serum H. Pylori IgG detection. Currently new endoscopy technics as called capsule endoscopy, chromoendoscopy and Narrow Band Imaging (NBI) are used to diagnose h. pylori infection. Methods: The study was conducted in Uludag University Medical Faculty, between October 2009- March 2011. A hundred sixty-five patients admitted to pediatrics outpatient clinic with dyspeptic symptoms were enrolled. Results: The study included 68(41.2%) boys and 97(58.8%) girls. The mean age of the patients were 11.88±4.55. Urea breath test could be performed in 46 patients before upper GI endoscopy and H.pylori positivity was found in 24 (14.5%) of them. Tissue culture positivity and/or histopathological staining for H. Pylori was determined in 56 (33.9%) patients (Group 1) and the other patients (n:109, 43.6%) didn’t have an evidence of H. pylori infection (Group 2). Narrow band images have supported H.pylori infection in 56.4%. The sensitivity of narrow band images for determining H.pylori infection was 92.86% (95% CI 82.7-98), specificity was 62.39% (95% CI 52.6-71.5). The comparison of rapid urease test, urea breath test and narrow band images revealed similar sensitivities but significantly less specificity of narrow band for the diagnosis of H.pylori infection. Conclusion: While the prevalence of H.pylori infection in developed countries have decreased in decades, it remained significantly high in developing countries. The prevalence changes country to country and transmission of the infection occurs mainly during childhood. Several diagnostic tests are available and endoscopic approach is used frequently. In the present study the sensitivity and specificity of endoscopic narrow band images for the diagnosis of H. Pylori infection has been investigated. In our study narrow band has similar sensitivity but significantly less specificity than rapid urease test and urea breath test in the diagnosis of H. Pylori infection.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3179
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314545.pdf765.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons