Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2976
Title: İslâmiyetin yayılışı sürecinde heyetler
Other Titles: The committees within the promulgation process of Islam
Authors: Pay, Salih
Kuray, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Hz. Muhammed
Mekke
Medine
Arap yarımadası
Heyet
Prophet Muhammad
Mecca
Madinah
Arabian Peninsula
Committee
Issue Date: 4-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuray, A. (2017). İslâmiyetin yayılışı sürecinde heyetler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâmiyeti yaymak amacıyla anavatanı olan Mekke'de başlattığı tebliğ faaliyetleri, istenilen düzeye ulaşamayınca, Hz. Peygamber yeni bir yurt arayışına girmiş ve nihayetinde Medine'ye hicret etmeye karar vermiştir. Medine'de ilk günlerden itibaren İslâm toplumu oluşturmaya yönelik faaliyetlerin akabinde İslâmiyet hızla yayılmış ve bunun neticesinde hicretin 5. yılından başlamak üzere bilhassa hicretin 9. ve 10. yıllarında ehl-i kitaba mensup olanların dışındaki Arap kabileleri, Müslüman olduklarını ve İslâm Devleti'ne bağlılıklarını bildirmek üzere heyetler göndermişlerdir. Heyetlerin nesepleri, yaşadıkları bölgeler ve Hz. Peygamber'in huzuruna çıktıkları tarihler, incelendiğinde, Arap kabilelerinin heyet göndermelerinin arka planında bazı önemli siyasi, dini ve iktisadi durumların olduğu görülmektedir. Nitekim İslâmiyeti hâkim kılmak için gerçekleştirilen davet faaliyetleri, elde edilen siyasi başarılar ve siyasi başarılara paralel olarak İslâm Devleti'nin artan iktisadi gücü, kabilelerin heyetler vasıtasıyla devlete bağlılıklarını ve Müslüman olduklarını bildirmelerinde etkili olmuştur. Bu araştırmada, İslâmiyetin bir din ve devlet olarak yayılış süreci, heyetler bağlamında ele alınmıştır. Bu amaçla heyetlerin nesepleri ve coğrafi dağılımları araştırıldıktan sonra heyetlerin gelişine zemin hazırlayan başta siyasi olmak üzere dini ve iktisadi unsurlar incelenmiştir.
Prophet Muhammad embarked on a quest for a new homeland and discussed to emigrate to Madinah for the reason that the disclosure activities that he started in Mecca to promulgate Islam didn't reach to the desired level. Islam spread like wildfire in Madinah as a result of the activities for creating an Islamic community. After that, Arabian tribes, except the ones belonged to people of the book, sent committees to inform that they become Muslim and loyal to Islam State as of the 5th year of hejira and especially in 9th and 10th years. It is seen when the lineages and regions of the committees and the dates they came into the presence of Prophet Muhammad are analyzed that there are some significant political, religious and financial issues in the background of sending those committees. Thus, the invitations for making Islam dominant, the political achievements and the rising economic power of Islam State in parallel with that political success were valid on the tribes to be Muslim and inform their loyalty as well. In this study, the promulgation process of Islam as a religion and a state are reviewed within the context of the committees. To that end, religious and economic factors, notably the political ones form the basis for coming of the committees are analyzed after being searched of lineages and geographical distribution of the committees.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2976
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481460.pdf3.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons