Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2014
Title: Kutbuddin İznikî'nin "Mukaddime"si ve Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslam İlmihali"nin mukayesesi
Other Titles: The comparision between Kutbuddin İznikî's "Muqaddamah" and Ömer Nasuhi Bilmen's "Great Islamic Catechism"
Authors: Acar, Halil İbrahim
Altun, Fatma Gül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Kutbuddin İznikî
Ömer Nasuhi Bilmen
İlmihal
Mukayese
Catechism
Comparative
Issue Date: 4-Apr-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, F. G. (2013). Kutbuddin İznikî'nin "Mukaddime"si ve Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslam İlmihali'nin mukayesesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez, ilk dönem Osmanlı fakihlerinden Kutbuddin İznikî ile Cumhuriyet dönemi alimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen'in yazdıkları ilmihal kitaplarını çeşitli yönlerden karşılaştırarak ilmihal geleneği açısından iki dönem arasındaki farkı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.Araştırma, bir Giriş ve iki Bölüm'den meydana gelmektedir.Girişte, konunun seçimi, sınırlandırılması, metod, literatür ve ilmihal geleneğine yer verilmiştir.Birinci bölümde, tezimize konu olan Mukaddime ve Büyük İslam İlmihali'nin müellifleri ve diğer eserleri hakkında bilgi verilmiş ve tez konusu olan ilmihaller çeşitli yönlerden karşılaştırılmıştır.İkinci bölümde ise Mukaddime ve Büyük İslam İlmihali'nin konuları tasnif edilerek mukayese yapılmıştır.
This thesis aims to search out the difference between two periods in terms of catechism tradition by comparing early period of Ottoman scribes with Republic period scribes catechism according to various aspects.This thesis consist an introduction and two main chapters.In the introduction there is selection of topic, delimitation, method, literatüre and catechism tradition.In the first chapter informs authers and achievements of Muqaddamah and Great İslamic Catechism which are the thesis and Muqaddamah and Great İslamic Catechism are compared according to various aspects.In the second chapter Muqaddamah and Great İslamic Catechism are compared according to categorization of topics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2014
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333898.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons