Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12003
Başlık: Poliester perdelik kumaita ısıl regülasyon sağlamaya yönelik mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması
Diğer Başlıklar: Preparation and application of microcapsules for thermal regulating polyester curtain fabric
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Güler, Zeliha
Kut, Dilek
Anahtar kelimeler: Isıl regülasyon
Mikrokapsülasyon
Kompleks koaservasyon yöntemi
FDM
Thermoregulation
Microencapsulation
Complex coacervation method
PCM
Yayın Tarihi: 12-Eki-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güler, Z. ve Kut, D. (2011). "Poliester perdelik kumaita ısıl regülasyon sağlamaya yönelik mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 105-115.
Özet: Kullandığı enerjinin önemli bir kısmını dışarıdan sağlayan ülkelerde enerjinin verimli olarak kullanılması ve böylece enerjiden tasarruf sağlanması gitgide önemli hale gelmektedir. Enerji giderlerinin minimize edilmesi için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Son dönemlerde, ortamda bulunan mevcut enerjiyi daha verimli kullanmak ve ortamın ısısal konforunu arttırmak amacıyla faz değiştiren maddelerin (FDM) kullanımı önem kazanmaktadır. FDM’lerin erime ile donma/kristalleşme sırasındaki sıcaklıklarının sabit olması, bu maddelerin diğer maddelere göre daha fazla ısı absorbe etmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, kompleks koaservasyon yöntemi kullanılarak doğal polimerik malzeme olan jelatin-arap zamkı kabuk materyali içerisine yağ asidi ötektik karışımları (kaprik asit-palmitik asit) hapsedilerek, mikrokapsül eldesi sağlanmıştır. Mikrokapsüllenmiş FDM’lerin, ev tekstili amaçlı kullanılacak %100 poliester perdelik kumaşa emdirme yöntemi ile aplikasyonu gerçekleştirilmiş ve ortamın ısıtma-soğutma yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Mikrokapsüllerin morfolojik ve kimyasal yapıları ile termal özellikleri, sırasıyla, SEM, FT-IR ve DSC ile karakterize edilmiştir. Tekstillere kapsül uygulamasından sonra, kumaşlar simule odacıkta ısıl değişimin belirlenmesi amacıyla teste tabi tutulmuştur. Sonuçlarda kapsül eldesinde kullanılan malzemelerin kumaşa aktarılması sonrasında, ortamın ısıl konforunu 0,5-1,5 oC iyileştirdiği gözlenmiştir.
It becomes more important subject to provide occupation from energy for the countries which provides the most of their energy from foreign countries. The different methods are used to minimize the energy expenses. Nowadays, using the energy more productive and using phase change materials (FDM) for raising ambient thermal comfort gain importance. Temperature of phase-change materials (FDMs) is stable during the melting and solidification. Accordingly, a FDM absorbes more energy than the other materials. In this study, eutectic mixtures of fatty acids (capric acid-palmitic acid) that used as an organic PCM core was entegrated in a shell based on naturel polimers gelatine- acacia by using the complex coaservation method and so produced microcapsules. Microencapsulated PCM’s was applied on the %100 polyester fabric that are used as curtain and aimed reducing of heating and cooling load of environment. The morphological and chemical structures and thermal properties of microcapsules were characterized by SEM, FT-IR and DSC, respectively. After the microcapsule application to the textiles, they were tested in a simulated room to determine the thermal regulation. The results demonstrate that textiles recovered thermal comfort of the environment about 0,5-1,5oC.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202674
http://hdl.handle.net/11452/12003
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2011 Cilt 16 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
16_1_10.pdf883.74 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons