Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/11875
Başlık: Tünel kalıp sistemiyle üretilen bir toplu konut örneğinin ısısal konfor koşulları açısından incelenmesi
Diğer Başlıklar: An investigation of a mass housing sample built with tunnel shuttering system from the point of thermal comfort conditions
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Erbil, Yasemin
Akıncıtürk, Nilüfer
Anahtar kelimeler: Enerji
Isıl konfor
Isı yalıtımı
TS 825
Energy
Thermal comfort
Thermal insulation
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erbil, Y. ve Akıncıtürk, N. (2006). "Tünel kalıp sistemiyle üretilen bir toplu konut örneğinin ısısal konfor koşulları açısından incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(2), 53-63.
Özet: İnsanların yaşamlarını sağlıklı ve konforlu bir biçimde sürdürebilmeleri için yaşadıkları konutların iklimsel, işitsel, görsel vb pek çok konfor koşulunu optimal düzeyde sağlaması gerekmektedir. Çalışmanın amacı konutlarda iç mekan yaşam kalitesinin irdelenmesi ve iklimsel konfor koşullarının istenen düzeye ulaşmasıdır. Bu doğrultuda Bursa’da tünel kalıp sistemi ile üretilen bir toplu konut örneği ele alınarak, ısısal konfor koşulları açısından incelenmiştir. İzlenen yöntem; kullanıcılarla yapılan anketlerin ve termal kamera çekimlerinin TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Standardı’nda belirtilen hesaplama yöntemiyle birlikte değerlendirilmesi şeklindedir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise; elde edilen veriler doğrultusunda bir iyileştirme modeli önerilmiştir.
In order for people to live in a healthy and comfortable way, the houses they live in should meet several comfort conditions such as climatic, auditory, visual, etc. at the optimal level. The aim of the present study is to determine the internal space of the buildings and to increase climatic comfort conditions to the desired level. For this purpose, a mass housing sample built with tunnel shuttering system in Bursa is investigated from the point of thermal comfort conditions. The method used is the evaluation of the questionnaires given to the inhabitants and thermal video recordings with the calculation method indicated in TS 825 (Thermal Insulation Standard for Buildings). In the result section of the study, an improvement model is presented in the light of the data gathered during the investigation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202797
http://hdl.handle.net/11452/11875
ISSN: 2148-4147
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 11 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
11_2_6.pdf573.34 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons