Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11715
Title: Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu tarafından desteklenen tarımsal işletmelerde kırsal kalkınma, kalite ve sürdürülebilirlik algısı üzerine bir alan araştırması (bursa ili)
Other Titles: A field study on concept of rural development, quality and sustainability ın the agricultural enterprıses which supported by agriculture and rural development support institution (province of Bursa)
Authors: Gürbüz, İ. Bülent
Bedel, Nezih Erdem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
0000-0002-3546-5794
0000-0001-5340-3725
Keywords: Tarım ve kırsal kalkınma
Agriculture and rural development
Destekleme
Tarımsal işletme
IPARD
Kalite ve sürdürülebilirlik algısı
Support
Agricultural entity
Quality and sustainability perception
Issue Date: 24-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bedel, N. E. (2019). Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu tarafından desteklenen tarımsal işletmelerde kırsal kalkınma, kalite ve sürdürülebilirlik algısı üzerine bir alan araştırması (Bursa ili). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 1963 yılında imzalanan Türkiye - Avrupa Topluluğu (AT) Ortaklık Antlaşması ile başlayan Türkiye’nin elli yıldan fazladır süregelen Avrupa Birliği (AB) mali yardımları ile olan ilişkileri günümüze kadar devam etmiştir. Bu mali yardımların tarım ve kırsal kalkınma ayağında son uygulanan IPARD programı sayesinde işletmelerin verimliliklerinin arttırılması, kalite ve kalite yönetimi, hijyen ve gıda güvenliği, hayvan refahı, veterinerlik kontrolleri, çevre koruma ile iş güvenliği konularında Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yardım edilmektedir. Bu tezin amacı IPARD programının uygulandığı 42 ilden biri olan Bursa ilindeki destek almış işletmelerin demografik ve diğer özelliklerinin ortaya konularak destekler hakkında genel bir çerçeve oluşturulması ve ayrıca da bu işletmelerdeki kırsal kalkınma, kalite ve sürdürülebilirlik kavramlarının betimleyici özelliklerinin incelenmesidir. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 97 adet örneklem hacmine tam sayım yöntemiyle anket uygulanmış, sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre IPARD programının Bursa ilinde kadın öncelikli yatırımcılara ve genç girişimcilere ulaşma konusunda yetersiz kaldığı görülmüştür. Programdan destek almış olan işletmelerden tüzel kişilik olan, proje sahibinin yüksek düzeyde eğitime sahip olduğu ve aylık net gelirleri yüksek olan işletmelerin gelen amaç ve hedefler doğrultusunda programı daha iyi özümsemiş oldukları görülmüştür. Ayrıca genel algı ortalamalarına ve istatistiksel olarak farklı çıkan ortalamalara bakıldığında yatırımcıların kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik algılarının kalite algılarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre faydalanıcıların kalite yönetimi, gıda güvenliği, hijyen, ürün ve hammadde kalitesi, satış sonrası hizmet kalitesi gibi konulardaki AB standartları hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerinin daha da arttırılması uygun olacaktır.
Turkey’s relationship with European Union (EU) financial support, ongoing more than fifty years which begins with Turkey – European Community (EC) Association Agreement signed in 1963, has come until now. By means of IPARD program latest applied on the agriculture and rural development base of this financial support, it is aided in order to reach the Community Standards in the fields of increasing productivity of the entities, quality and quality management, hygiene and food safety, animal welfare, veterinary controls, environmental protection and work safety. The aim of this paper is forming a general frame for the supports by revealing the demographic and other characteristics of supported entities in Bursa where is the one of the 42 cities IPARD program applied, and also performing descriptive research about the concept of rural development, quality and sustainability in these entities. 97 sample group determined by the purposeful sampling method was conducted questionnaire with complete inventory method, the results was analyzed by SPSS program. According to the results it was occurred that IPARD program in Bursa failed to satisfy the primary women investors and young entrepreneurs. It was in sight that among the supported entities which is legal entity, of which owner has high level education and which has high level monthly income had adopted better in accordance with the aim and objectives of the IPARD program. Moreover, considering the general means of perception and the means which are statistically significant, it was determined that rural development and sustainability perception of the beneficiaries are higher than quality perceptions. Consequently, it would be suitable that the increasing the level of awareness of beneficiaries about the EU standards in the fields of such as quality management, food safety, hygiene, product and raw material quality, after sales service quality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11715
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
596494.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons