Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11276
Title: Anne sütü ve emzirme ile ilgili anneler tarafından bilinen doğrular ve yanlışlar
Other Titles: True and falses known by the mothers about mother milk and breastfeeding
Authors: Öztürk, Özlem
Sarıkaya, Pelin
Özdemir, Şeymanur
Çikendin, Zeynep
Zünbül, Nurşen
Keywords: Anne sütü
Emzirme
Bebek
Sağlık eğitimi
Breast milk
Breastfeeding
Infant
Health education
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Ö. vd. (2018). "Anne sütü ve emzirme ile ilgili anneler tarafından bilinen doğrular ve yanlışlar". Güncel Pediatri, 16(2), 40-54.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, anne sütü ve emzirme ile ilgili anneler tarafından bilenen doğrular ve yanlışların neler olduğunun incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 1 Ocak – 1 Mart 2015 tarihleri arasında Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 0-2 yaş grubu bebeği yatan 250 annenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, 32 sorunun yer aldığı anket formu ve annelerin anne sütü ve emzirmeye yönelik bilgilerini değerlendiren 34 ifadenin yer aldığı tanımlayıcı form kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analizler kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 28.7 olup, %27.6’sının ilkokul mezunu ve %87.2’sinin ev hanımı olduğu saptanmıştır. Annelerin %85.6’sının anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi aldığı, bilgi edinme kaynaklarında %56 ile sağlık personelinin ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir. Annelerin %41.6’sı “Buzdolabından çıkarılan anne sütü ocakta ısıtıldıktan sonra bebeğe verilmelidir” ifadesine, %71.2’si “Göğüsler her emzirmeden önce karbonatlı veya sabunlu suyla temizlenir” ifadesine evet demiştir. Annelerin bilgi alma durumları ile anne sütü ve emzirmeye yönelik ifadelere verdikleri yanıtlar karşılaştırıldığında, annelerin bilgi alma durumları ile sekiz ifade arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmaya katılan annelerin büyük çoğunluğu anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgi almış olmalarına rağmen, anne sütü ve emzirmeye yönelik bilgilerinin yeterli olmadığı görülmüştür.
INTRODUCTION: This study was performed descriptively to investigate true and falses known by the mothers about mother milk and breastfeeding. METHODS: The study was performed with 250 mothers whose infants between 0-2 years old were hospitalized in Research and Training Hospital between January 1 – March 1, 2015. A questionnaire including 32 questions and a descriptive form including 34 statements which were evaluating knoledge of the mothers about mother milk and breastfeeding were used as data collection tools. Statistical analyses were used for the assessment of data. RESULTS: Mean age of the mothers in the study was 28.7 years; 27.6% were elementary school graduates and 87.2% were housewives. It was determined that 85.6% of the mothers were informed about mother milk and breastfeeding, and healthcare professionals were found to be in the first place by 56% for information resources. 41.6% of the mothers gave “yes” response to the statement of “Mother milk in the refrigerator should be warmed before given to the baby”; 71.2% gave “yes” response to the statement of “Breasts are cleaned with carbonated or soapy water before each breastfeeding”. When the responses of the mothers for their status of getting information and for mother milk and breastfeeding were compared, a statistically significant difference was found between their status of getting information and eight statements (p<0.05). DISCUSSION and CONCLUSION: Although majority of the mothers in the study were informed about breast milk and breastfeeding, it was observed that their knowledge about mother milk and breastfeeding was not enough.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/516203
http://hdl.handle.net/11452/11276
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_4.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons