Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11230
Title: Kırsal kalkınma için bursa ilinde tarımsal örgütlenme modeli
Other Titles: Agricultural organization model for rural development in Bursa province
Authors: Gürbüz, Bülent
Acıköse, Songül
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
0000-0002-2639-9422
0000-0001-5340-3725
Keywords: Bursa
Agricultural organization
Kooperatifçilik
Likert ölçek
Cooperatives
Likert scale
SPSS
Tarımsal örgütlenme
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Acıköse, S. (2019). Kırsal kalkınma için Bursa ilinde tarımsal örgütlenme modeli. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Bursa ilinde mevcut olan tarımsal örgütlenmelerinin sayısal verilerini, kırsal kalkınma kooperatiflerinin ortaklık ilişkilerini ve demografik özelliklerini ortaya koymak için çalışmalar yürütülmüştür. Bursa ilinde kurulu 1 163 Sayılı Kanuna göre faaliyetlerini yürüten 54 adet sulama, 19 adet su ürünleri ve 305 adet tarımsal kalkınma kooperatifi olmak üzere toplam 378 adet faal durumda tarımsal amaçlı kooperatif ve 3 adet tarımsal amaçlı kooperatif birliği vardır. Bursa’da 5 996 Sayılı Kanunu’na göre faaliyetlerini sürdüren arı, damızlık sığır, koyun keçi ve manda olmak üzere 4 adet yetiştirici birliği mevcuttur. 5 200 Sayılı Kanununa göre faaliyetlerini sürdüren 23 adet üretici birliği vardır. Bursa’da bu tarımsal örgütlenmelere kayıtlı 55 549 üretici vardır. Bu çalışmada ortakların; demografik yapısını, ortak-kooperatif ilişkilerini ve kooperatif bilinç düzeylerini saptamak amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Anket 408 kooperatif ortağı ile gerçekleştirilmiş ve statiksel analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bulgulara göre; Kadın ortaklar %15,8’dir. Ortakların yaş ortalaması 49,5’tur.Ortakların %62’si ilçe mahallesinde yaşamaktadır. Ortakların %41,2’si ilkokul, %14,7’si üniversite mezunudur. Ortakların %39,8’inin geliri asgari ücretin altındadır. Ortaklardan %34,4’ü, 4 kişilik ailelerden oluşmaktadır. Ortaklardan %69’u anasözleşmeyi okuduğunu, %95’i ortaklığı devam ettireceğini söylemiştir. Genel kurullara katılım düzeyi %75, kooperatife katıldıktan sonra gelir artışı %28’dir. Kooperatif kanalıyla en çok yapılan faaliyet kredi teminidir(%32). Eğitimlere katılım %70,4’tür. Ortaklar en çok kooperatifçilik eğitimi almışlardır. Eğitimlerin faydalı olduğunu düşünenler %78’dir. Risturn tanımını bilenler % 46’dır. Ankette 5’li Likert Ölçek kullanılmıştır. Likert Ölçeklerinin alfa analizleri “Yüksek güvenirlik” (0,90-1,00) seviyesindedir. Faktör anazilizi yapılmış ve sonuçlar uygun çıkmıştır. Kolmogorow-Smirnow testine göre sonuçlar normaldir. Buna göre T testi ve Anova testi yapılmıştır. Anlamlı farklılıkların kaynağı için Post-Hoc analizi uygulanmıştır. Likert ölçeğinin sonuçlarına göre; ortakların yönetim, karar alma, katılım ve yönetim ile iletişim konularında “Kararsız” olduğu görülmektedir. Ortakların genel memnuniyete ilişkin yargıları “Kesinlikle katılıyorum.” şeklindedir.
In this research it is performed studies to reveal both numerical datas of existing agricultural organizations in Bursa Province and membership relations of rural development cooperatives, demographic characteristics. There are, established in Bursa Province, 54 irrigation, 19 fishery cooperative and 305 agricultural development. All these cooperatives operate according to Law No. 1 163. There are 4 breeding associations, sheep goat breeding association, buffalo breeding association, cow breeding association and bee breeding association in Bursa and it operates according to Law No. 4 996. According to law 5 200, there are 23 producer associations that continue their activities. There are 55 549 producers registered in agricultural organizations in Bursa. In this study, a survey was conducted to determine demographic structure, member-cooperative relations and cooperative awareness levels. The survey was conducted with 408 cooperative partners. and the obtained data were analyzed by using statistical analysis methods. According to findings; female members are 15.8%. The average age of the members is 49,5 and 62% of the members live in the village. 41.2% of the members are primary school graduates and 14,7% are university graduates. The income of the members is below the minimum wage (39,8%). 34,4% of the members are composed of 4 people. 69% of the members said they read the contract and 95% will continue to be a member. Participation rate in congresses is 75% and after joining the cooperative, the income is 28%. Members used the most loans (32%). Participation in trainings is 70,4%. Members were mostly trained in "cooperative knowledge". Members who think that the education provided is beneficial; 78%. Members who know Risturn definition are 46%. This survey was conducted on a 5- point Likert scale. The results of alpha analysis of Likert Scales are "High Reliability" (0,90-1,00). BME analysis and Bartlett test were conducted, and the universality and adequacy of the questionnaire were determined. It is suitable for factor analysis. According to Kolmogorov-Smirnov test, it is normal. Accordingly, T test and Anova test were performed. Post-Hoc analysis was performed for the source of differences containing meaningAccording to the results of the Likert scale; It is seen that the partners are "Undecided" about management, decision making, participation and management and communication. The statements of the general satisfaction of the members are in the form of "I strongly agree".
URI: http://hdl.handle.net/11452/11230
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
596204.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons