Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11174
Title: Demographics of the open-globe injuries in pediatric age group in Northwest Turkey
Other Titles: Türkiye’nin Kuzeybatısındaki pediatrik yaş grubunda delici göz yaralanmaları demografisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kıvanç, Sertaç Argun
Budak, Berna Akova
Özmen, Ahmet Tuncer
Yıldız, Meral
Çevik, Mediha Tok
Hamidi, Nagihan Amuk
Keywords: Open globe injury
Pediatric
Trauma
Eye injuries
Eye trauma
Intraocular foreign body
Delici göz yaralanması
Pediatrik
Travma
Göz yaralanması
Göz travması
Göz içi yabancı cisim
Issue Date: 21-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kıvanç, S. A. vd. (2016). "Demographics of the open-globe injuries in pediatric age group in Northwest Turkey". Güncel Pediatri, 14(3), 104-109.
Abstract: Introduction: Our aim was to investigate the pattern of open globe injury and assess the effect of age on different parameters of open globe injury in pediatric patients. Materials and Methods: The medical records of the patients under 18 years old who had open-globe injury were retrospectively reviewed. Age, gender, the cause of the trauma, presence of intraocular foreign body and the extent of the ocular damage were recorded. Results: The study was comprised of 79 patients (23 female, 56 male) with a mean age of 7.7±4.4 (range: 2-18 years). Thirty-nine patients were injured with a blunt tip object, 27 with a sharp object and one has rupture with trauma. Thirty-five injuries occurred outside and 45 at home. The season in which most of the injuries took place was summer (32%). Seventy-five percent of the injuries were noted in 11 years and under. The mean age subject to blunt tip object injury, organic body injury and outdoor injury was significantly higher compared to that of with sharp object, inorganic body injury and indoor injury. Conclusions: The open globe-injury rates in Northwest Turkey is found to be higher in smaller age groups. Making the parents aware of the danger and consequences of the trauma and avoiding the easily accessible sharp objects may decrease the trauma rates.
Giriş: Amacımız, pediatrik yaş grubunda meydana gelen delici göz yaralanmalarını araştırmak ve çocukların yaşının delici göz yaralanmalarında değişik parametreler üzerine etkisini incelemekti. Gereç ve Yöntem: Delici göz yaralanması geçirmiş 18 yaş altındaki hastaların medikal kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, travma sebebi, göz içinde yabancı cisim bulunma durumu ve göz yaralanmasının kapsamı not edildi. Bulgular: Çalışmaya 79 hasta (23 kız, 56 erkek) dahil edildi. Ortalama yaşları 7,7±4,4 (aralık: 2-18 yıl) yıl idi. Otuz dokuz hasta künt uçlu cisim ile, 27’si ise keskin uçlu cisim ile yaralanmıştı. Bir hastanın da travma sonucu glob rüptürü mevcuttu. Otuz beş yaralanma dış mekanlarda gerçekleşmiş iken 45’i evde gerçekleşmişti. En çok yaralanma yaz aylarında olmuştu (%32). Yaralanmaların %75’i 11 yaş ve altında gerçekleşmişti. Ortalama yaralanma yaşı künt obje, organik cisim ve dış mekanda olanlarda; keskin cisimle, inorganik cisimlerle ve iç mekanda olanlardan anlamlı derecede yüksek idi. Sonuç: Türkiye’nin Kuzeybatısında delici göz yaralanma oranları daha düşük yaşlarda daha yüksek bulundu. Aileleri tehlikeler ve travmanın sonuçları konusunda haberdar etmek ve kolaylık ile ulaşılabilecek keskin cisimlerin önlemini almak travma oranlarını azaltabilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902846
http://hdl.handle.net/11452/11174
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_3_1.PDF338.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons